Home >> Schedule


Course IDClass NameOpeningScheduleTimeNote
CCNAX 3.0F01A28/12/20175-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CCNAX 3.0E09A_MK30/10/20172-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Register
LinuxE11L14/12/20175-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Register
CEH v9E12CE06/01/20184-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Register
MCSA 2012R2E12MA11/12/20172-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Register
E10MA_MK12/12/20173-518:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Phiên bản mới MCSA2016

Register
CCNA Security v2.0E09SE18/11/2017713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Register
CCNP R&S v2.0 - RouteE10PR06/12/20172-4-620:00 - 21:30

Cơ Sở Duy Tân

Register
SQL Server 2012E11SQL20/12/20172-418:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Register
CCNP R&S v2.0 - TshootE10PT01/02/20184-719:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CDCP®E08CDCP14/04/20182-309:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

14-15/08/2017

Register
VMware vSphere ICM v6.0E11VM14/11/20173-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Register
CDCP®E09CDCP18/08/20182-309:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

18-19/08/2017

Register
CDCP®E08CDFOM09/08/20174-5-609:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

9-11/08/2017

Register
CDFOM®E08CDFOM19/06/20184-5-609:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

19-21/08/2017

Register